<!-- -->

Acoustic Butterfly guest on Ceòl ‘s Craic – Monday 12 October 6-7pm

Bidh Ceòl ‘s Craic @ Celtic Music Radio a’ cur fàilte air a’ chòmhlan-ciùil ‘Acoustic Butterfly’ www.facebook.com/acousticbutterfly dhan stiùideo Diluain 12 Dàmhair eadar 6 is 7f. Bidh Michael Clark a’ bruidhinn air dè na planaichean a tha aca airson na miosan ri thighinn. Bidh cèilidhche na seachdain Cailean Mongan ann airson còmhradh Gàidhlig agus taghadh inntinneach de chlàran. Nach tig sibh còmhla rinn airson seisean ciùil beothail bho Mhichael agus an còmhlan. Agus gheibh sinn a-mach ciamar a tha dol dha Cailean ann a bhith a’ togail na Gàidhlig agus ga cur gu feum sa bheatha laitheil aige bho dh’ fhàg e Sabhal Mòr Ostaig an-uiridh.

Tuilleadh fiosrachaidh ri fhaighinn air www.facebook.com/pages/Ceòl-is-Craic

Ceòl ‘s Craic Diluain 12 Dàmhair eadar 6 is 7f. agus uair sam bith air Catch-Up.

CsC copy

Ceòl ‘s Craic @ Celtic Music Radio will be welcoming ‘Acoustic Butterfly’ www.facebook.com/acousticbutterfly to the studio on Monday 12 October between 6 and 7pm.Michael Clark will be talking about the band’s plans for the coming months. Join us for what is sure to be a lively music session from Michael and the band. This week’s Gaelic guest, Cailean Mongan, will be sharing his playlist with us and talking about his experience of learning Gaelic and seeking opportunities to use the language outside the classroom since leaving the Gaelic College, Sabhal Mòr Ostaig last year.

More information on the Ceòl ‘s Craic FB page.

Ceòl ‘s Craic, Monday 5 October 6.00-7.00pm and Catch Up anytime.Celtic Music Radio 95 FM, 54 Admiral Street, Kinning Park, Glasgow G41 1HU
| Telephone: 0141 237 9205 | Text: 0777 507 9595 | Email: info@celticmusicradio.net |
Celtic Music Radio is a Charity registered in Scotland, number SC041172

Click to visit Celtic Connections

PPL UK PRS for Music   Community Media Association Ofcom