Acoustic Butterfly guest on Ceòl ‘s Craic – Monday 12 October 6-7pm

Acoustic Butterfly guest on Ceòl ‘s Craic –  Monday 12 October 6-7pm

Oct 11, 2015

Bidh Ceòl ‘s Craic @ Celtic Music Radio a’ cur fàilte air a’ chòmhlan-ciùil ‘Acoustic Butterfly’ www.facebook.com/acousticbutterfly dhan stiùideo Diluain 12 Dàmhair eadar 6 is 7f. Bidh Michael Clark a’ bruidhinn air dè na planaichean a tha aca airson na miosan ri thighinn. Bidh cèilidhche na seachdain Cailean Mongan ann airson còmhradh Gàidhlig agus taghadh inntinneach de chlàran. Nach tig sibh còmhla rinn airson seisean ciùil beothail bho Mhichael agus an còmhlan. Agus gheibh sinn a-mach ciamar a tha dol dha Cailean ann a bhith a’ togail na Gàidhlig agus ga cur gu feum sa bheatha laitheil aige bho dh’ fhàg e Sabhal Mòr Ostaig an-uiridh.

Tuilleadh fiosrachaidh ri fhaighinn air www.facebook.com/pages/Ceòl-is-Craic

Ceòl ‘s Craic Diluain 12 Dàmhair eadar 6 is 7f. agus uair sam bith air Catch-Up.

CsC copy

Ceòl ‘s Craic @ Celtic Music Radio will be welcoming ‘Acoustic Butterfly’ www.facebook.com/acousticbutterfly to the studio on Monday 12 October between 6 and 7pm.Michael Clark will be talking about the band’s plans for the coming months. Join us for what is sure to be a lively music session from Michael and the band. This week’s Gaelic guest, Cailean Mongan, will be sharing his playlist with us and talking about his experience of learning Gaelic and seeking opportunities to use the language outside the classroom since leaving the Gaelic College, Sabhal Mòr Ostaig last year.

More information on the Ceòl ‘s Craic FB page.

Ceòl ‘s Craic, Monday 5 October 6.00-7.00pm and Catch Up anytime.

Alasdair Roberts – Alasdair Roberts

This week’s Album of the week is the self-titles CD from Alasdair Roberts

Alasdair Roberts is a musician (primarily a guitarist and singer) who is based in Glasgow Scotland. He has worked with Drag City Records since 1997, firstly releasing three albums of self-written material under the name Appendix Out and then several albums under his own name, the most recent being A Wonder Working Stone by Alasdair Roberts & Friends (Drag City, 2013). He has also released music on labels such as Secretly Canadian, Galaxia and Stone Tape Recordings.

His work mainly consists of two parallel strands: self-written song material (which can be heard on albums such as Farewell Sorrow, The Amber Gatherers, Spoils and A Wonder Working Stone) and interpretations of traditional songs and ballads from Scotland and beyond (which can be heard on albums such as The Crook of My Arm, No Earthly Man and Too Long In This Condition).

Alasdair has collaborated widely with many different musicians throughout his musical career, including the Scottish Gaelic singer Mairi Morrison, with whom he made the 2012 album Urstan.

He has also collaborated with artists from other disciplines such as puppeteers (Shane Connolly, with whom he worked on a puppet theatre interpretation of the Scottish folk play ‘Galoshins’), film makers (including Luke Fowler, contributing a soundtrack to his film ‘All Divided Selves’) and, most recently, a poet (fellow Scot Robin Robertson, with whom he made the 2013 album Hirta Songs).

In addition to these projects, Alasdair also recently became a member of the English/Scottish folk quartet The Furrow Collective, along with Lucy Farrell, Rachel Newton and Emily Portman. The group’s first album At Our Next Meeting was released earlier this year. Late 2014 should see the release of a new album of self-written Roberts songs, which is currently being recorded.

Ceòl ‘s Craic Monday 13 April 6pm

Bidh Ceòl ’s Craic www.ceolscraic.org a’ cumail seisean ciùil le Alasdair Roberts Diluain 13 Giblean eadar 6 is 7f air Celtic Music Radio. Ann an 2012 chlàr Alasdair agus an seinneadair Gàidhlig, Mairi Mhoireasdan ‘Urstan’ – proiseact ciùil a chaidh a stèidheachadh le Ceòl ’s Craic. Thàinig an clàr a-mach fo shuaicheantas ‘Drag City’ – a’ chompaniadh chlàran stèidhte ann an Chicago a tha air a’ mhòr-chuid de na clàran aig Alasdair fhoillseachadh. Tha Alasdair ainmeil air feadh an t-saoghail mar neach-ciùil a bhios a’ cur an dreach fhèin air òrain traidiseanta a bharrachd air a bhith a’ sgrìobhadh stuth tùsail ann an stoidhle a tha mac-meanmach is annasach. Bidh e ag obair tric ann an co-bhanntachd ri luchd-ciùil eile agus luchd-ealain bho diofar ghnèthan. Thigibh còmhla rinn airson uair a thìde de cheòl beò agus còmhradh Gàidhlig aig 6f Diluain. Tuilleadh fiosrachaidh air www.facebook.com/pages/Ceòl-is-Craic\

 

Ceòl ’s Craic www.ceolscraic.org will be hosting a live music session on Monday 13 April by guitarist and singer Alasdair Roberts. In 2012 Alasdair collaborated with Gaelic singer Mairi Morrison on ‘Urstan’, an album commissioned by Ceòl ’s Craic and released on the Chicago based Drag City label. Alasdair, an exceptionally gifted guitarist, is internationally known for his self-written material as well as his unique interpretations of traditional songs and ballads. He has collaborated widely with many different musicians throughout his career as well as working with a variety of artists from other disciplines. Join us for an hour of live music and Gaelic conversation at 6pm on Monday. More details on www.facebook.com/pages/Ceòl-is-Craic\

 

 

 

 

Ceol’s Craic Monday 30th March 6pm

Bidh Ceòl ‘s’s Craic a’ toirt aoigheachd dhan luchd-ciùil Lorraine Wilson agus Jim Ramsay Diluain.

Choinnich iad mar bhuill dhen choisir The Parsonage a bhios ag ath-nuadhachadh àilleagan bho stòras òrain ceol dùthchas agus a’ nochdadh air an àrd-ùrlair aig tachartasan a-leithid T in the Park, Connect, Belladrum – agus fiu ‘s consairt Rod Stewart aig Hampden ann an 2007. Bidh Jim, a tha na chluicheadair iomadh inneal-ciùil, a’ seinn agus a’ cluich giotair sa chòmhlan-ciùil The Last Best West. A bharrachd air a bhith a’ seinn leis a’ chòmhlan seo bho àm gu àm bidh Lorraine a’ seinn le a ‘peathraichean ciùil’ The Cinnamon Girls. Nochd i air an àrd-ùrlair aig Ceòl ’s Craic grunnan turas – nam measg tachartas a’ comharrachadh òrain Bob Dylan sa Ghàidhlig agus oidhche a’ toirt urram dha na rionnaigean ciùil Gåìdhlig- na Peathraichean Dòmhnallach. Tha fhios gum bi seisean ciùil Lorraine is Jim sònraichte math!

Ceòl ’s Craic will be hosting a music session from Lorraine Wilson and Jim Ramsay on Monday 30 March.

They met as members of The Parsonage choir, re-presenting gems from the country and folk songbook and performing at events such as T in the Park, Connect and Belladrum Festivals and even a gig supporting Rod Stewart at Hampden in 2007. Multi- instrumentalist Jim sings and plays guitar in down and dirty country influenced band The Last Best West. Lorraine guests with the band, as well as singing with her sisters in harmony, The Cinnamon Girls. She has performed at Ceol ‘s Craic on several occasions including a celebration of the songs of Bob Dylan in Gaelic and a tribute night to Gaelic music stars The MacDonald sisters. We look forward with anticipation to a really special music session from Lorraine and Jim.

Richard Young on Ceol’s Craic

Richard Young on Ceol’s Craic

Mar 22, 2015

Ceol’s Craic this Monday from 6pm features a session from Richard Young.

Honorary Scotsman Richard Youngs has been involved in music his whole life. Initially discovering the power of the art form by thumping the family piano as an angry four year old, in the intervening 44 years he has harnessed the same experimental, naive, playful power for all his 135 releases. Seamlessly shifting through musical genres  he has invented the ‘no genre’ genre in the process. Richard Young

For this session he will perform an extended acoustic song called ‘Parallel Winter’.

Ceòl ’s Craic: live with ‘Voicebeat’ + Donald Campbell, MG ALBA

Ceòl ’s Craic: live with ‘Voicebeat’ + Donald Campbell, MG ALBA

Mar 8, 2015

Bidh @ Celtic Music Radio a’ cur fàilte air còisir annasach Diluain.

Tha sinn an dòchas gum bi sibh còmhla rinn eadar 6 is 7f air Celtic Music Radio air 95FM no air loidhne air www.celticmusicradio.net airson an t-seisean ciùil iongantach seo.

‘S e còisir choimhearsnachd ceòl saoghail stèidhte air taobh an Iar Ghlaschu a th’ ann an Voicebeat.

Bidh iad a’ coinneachadh gach seachdain airson òrain thraidiseanta a sheinn ann an co-sheirm gun chòmpairt, air an tarraing bho chaochladh stoidhlichean agus traidiseanan air feadh an t-saoghail, agus a’ seinn ann an cànanan bho Armenian gu Zulu.

Air a chur air bhog ann an 2002 mar phàirt de iomairt airson fògarraich agus luchd-sireadh comraich a chuideachadh ann a bhith a’ filleadh a-steach. Tha mu leth-cheud bhall le diofar ìrean de eòlas ciùil agus cuid gun eòlas idir bho dhùthchanan cho eadar-dhealaichte ri Astrailia, Cameroon, Mexico, Singapore agus Zimbabwe anns a’ bhuidheann. Bidh Voicebeat a’ nochdadh gu cunbhalach aig tachartasan mun cuairt baile Ghlaschu agus chlàraich iad a’ chiad CD aca ann an 2012. www.voicebeat.org

Iseabail Murray

9973985_orig Ceòl ’s Craic @ Celtic Music Radio 95FM will be welcoming a very unconventional choir to the studio on Monday 9 March writes Ishbel Murray.

We hope you can join us between 6.00 and 7.00pm at Celtic Music Radio on 95FM or online at www.celticmusicradio.net for this amazing live music session.

Voicebeat is a world music community choir based in the westend of Glasgow.  They meet weekly to sing traditional songs in unaccompanied harmony, drawn from a wide variety of styles and traditions around the world, and sing in languages from Armenian to Zulu.

Founded in 2002 as part of an initiative to help refugees and asylum-seekers integrate, the group currently has about fifty active members of all levels of musical experience and none, hailing from countries as diverse as Australia, Cameroon, Mexico, Singapore and Zimbabwe.

Voicebeat perform regularly at events around Glasgow and recorded their first CD in 2012. Visit their website at:  www.voicebeat.org

Ceòl ’s Craic, Monday 9 March, 6.00-7.00pm and Catch Up anytime.


Celtic Music Radio 95 FM, 54 Admiral Street, Kinning Park, Glasgow G41 1HU
| Telephone: 0141 237 9205 | Text: 0777 507 9595 | Email: info@celticmusicradio.net |
Celtic Music Radio is a Charity registered in Scotland, number SC041172

Click to visit Celtic Connections

PPL UK PRS for Music   Community Media Association Ofcom