<!-- -->

Category: Ceol’s Craic

Catch Up: Gaels le Chèile/Gaels Together concert

Celtic Music Radio was at one of the first Celtic Connections 2015 concerts on Saturday 17 January at the CCA, 350 Sauchiehall Street, Glasgow for Gaels le Chèile/Gaels Together concert night. Ceòl’s Craic presents Gaels from both sides of the water celebrating their native languages. The performance features Maeve Mackinnon, Grainne Holland, Donal O’Connor, Ross …

Continue reading

Ceòl ’s Craic Monday 6pm guest – singer Monica

Air ‘Ceòl ’s Craic @ Celtic Music Radio’ na seachdain sa bidh sinn a’ cur fàilte air dithis luchd ciùil aig a bheil àite sònraichte ann an coimhearsnachd ciùil baile Ghlaschu. Ma tha duine air ‘Lazy Line Painter Jane’ le Belle and Sebastian a chluinntinn tha fhios aca sa bhad gu bheil rudeigin sònraichte mu …

Continue reading

Les Johnson & Shiverin’ Sheiks on Ceòl ’s Craic, Monday

Air Ceòl ’s Craic @ Celtic Music Radio an t-seachdain seo bidh neach-ciùil sònraichte againn air aoigheachd. Chuir Les Johnson (Kenny Macdonald) a-mach clàr bho chionn ghoirid (leirmheas gu h-iosal) a tha air mòladh mòr fhaighinn. A’ cuir taic ris air a’ chlàr seo tha còmhlan ciùil miorbhuileach a bha againn san stiùideo beagan sheachdainean …

Continue reading

Eilidh Munro guest’s on Ceòl ‘s Craic, Monday 7pm

Air Diluain 19 Faoilleach eadar 7f is 8f bidh an seinneadair agus neach-ciùil Gàidhlig Eilidh Rothach againn air aoigheachd aig Ceòl ‘s Craic @ Celtic Music Radio. Ged a tha i fhathast na h-oileanach ann an Roinn Ceilteach Oilthigh Dhùn Eideann tha Eilidh mu-thràth air càrnadh suas cruinneachadh de dhuaisean agus is buaidhean a tha …

Continue reading

Ceòl ’s Craic special tonight: live with Maeve Mackinnon

Tha Ceòl ’s Craic @ Celtic Music Radio a’ cur air bhog prògram sheiseanan ciùil beò 2015 Diluain eadar 6 is 7 uairean le rudeigin sònraichte – taisbeanadh ciùil bhon chòisir ‘Glè’ – buidheann de sheinneadairean òga à Peairt a tha air leth deidheil air a bhith a’ seinn – dìreach mar na deugairean anns …

Continue reading

CATCH UP: The Shiverin’ Sheiks live on Ceòl ’s Craic

Bidh sinn a’ cumail an t-seisein ciùil beò mu dheireadh dhen bhliadhna seo air Ceòl ’s Craic @ Celtic Music Radio le ceòl bho chòmhlan air am bi muinntir Ghlaschu gu math eòlach bho tha ‘The Shiverin’ Sheiks’ a’ nochdadh am badeigin sa bhaile co-dhiù aon uair gach seachdain. Agus mura toir an luchd-ciul seo …

Continue reading

Air Diluain 8 An Dubhlachd bidh Ceol ’s Craic: The Crying Lion

Air Diluain 8 An Dubhlachd bidh Ceol ’s Craic a’ cur failte air buidheann ciuil annasach air a bheil sinn air beagan eolas a chur bho chionn ghoirid. ‘S e buidheann seinn de cheathrar a tha ann an ‘The Crying Lion’ a tha a’ gabhail a-steach buill bhon chomhlan ciuil ‘Trembling Bells’ a bha air …

Continue reading

Niall MacDhiarmaid, nuair a thig e air-ais gu Ceòl ’s Craic

Bidh sinn a’ cur fàilte air Niall MacDhiarmaid, neach-ciùil traidiseanta air leth, nuair a thig e air-ais gu Ceòl ’s Craic @Celtic Music Radio Diluain. Bha Niall air ard-ùrlar an CCA aig an tachartas mu dheireadh againn ‘An Cearcall Neo-bhriste’. Chòrd an seata de dh’fhuinn spreagail a chluich e air an fhidheall gu mòr ris …

Continue reading

S e ‘Muldoon’s Picnic’ air Ceòl ’s Craic 6 is 7f Diluain

‘S e ‘Muldoon’s Picnic’ a bhios air ceann seisean ciùil beò na seachdain seo air Ceòl ’s Craic @ Celtic Music Radio. Bidh a’ bhuidheann chiùil de shianar sheinneadairean seo a’ tabhann taghadh de dh’òrain as aonais taic-ciùil a ghabhas a-steach ceòl a tha òirdheirc is cuid a tha ro-amaideach. Bidh iad a’ gabhail òran …

Continue reading

Mischa Nic a’ Phearsain gu stiùideo Celtic Music Radio airson seisean

Tha Ceòl ’s Craic air leth toilichte a bhith a’ cur fàilte air Mischa Nic a’ Phearsain gu stiùideo Celtic Music Radio airson seisean ciùil beò air program rèidio na seachdain seo. ‘S e seinneadair Gàidhlig air leth tàlantach a th’ ann am Mischa – mar sin chan eil e na iongnadh gu bheil i …

Continue reading


Celtic Music Radio 95 FM, 54 Admiral Street, Kinning Park, Glasgow G41 1HU
| Telephone: 0141 237 9205 | Text: 0777 507 9595 | Email: info@celticmusicradio.net |
Celtic Music Radio is a Charity registered in Scotland, number SC041172

Click to visit Celtic Connections

PPL UK PRS for Music   Community Media Association Ofcom