<!-- -->

Ceòl ’s Craic: live with ‘Voicebeat’ + Donald Campbell, MG ALBA

Bidh @ Celtic Music Radio a’ cur fàilte air còisir annasach Diluain.

Tha sinn an dòchas gum bi sibh còmhla rinn eadar 6 is 7f air Celtic Music Radio air 95FM no air loidhne air www.celticmusicradio.net airson an t-seisean ciùil iongantach seo.

‘S e còisir choimhearsnachd ceòl saoghail stèidhte air taobh an Iar Ghlaschu a th’ ann an Voicebeat.

Bidh iad a’ coinneachadh gach seachdain airson òrain thraidiseanta a sheinn ann an co-sheirm gun chòmpairt, air an tarraing bho chaochladh stoidhlichean agus traidiseanan air feadh an t-saoghail, agus a’ seinn ann an cànanan bho Armenian gu Zulu.

Air a chur air bhog ann an 2002 mar phàirt de iomairt airson fògarraich agus luchd-sireadh comraich a chuideachadh ann a bhith a’ filleadh a-steach. Tha mu leth-cheud bhall le diofar ìrean de eòlas ciùil agus cuid gun eòlas idir bho dhùthchanan cho eadar-dhealaichte ri Astrailia, Cameroon, Mexico, Singapore agus Zimbabwe anns a’ bhuidheann. Bidh Voicebeat a’ nochdadh gu cunbhalach aig tachartasan mun cuairt baile Ghlaschu agus chlàraich iad a’ chiad CD aca ann an 2012. www.voicebeat.org

Iseabail Murray

9973985_orig Ceòl ’s Craic @ Celtic Music Radio 95FM will be welcoming a very unconventional choir to the studio on Monday 9 March writes Ishbel Murray.

We hope you can join us between 6.00 and 7.00pm at Celtic Music Radio on 95FM or online at www.celticmusicradio.net for this amazing live music session.

Voicebeat is a world music community choir based in the westend of Glasgow.  They meet weekly to sing traditional songs in unaccompanied harmony, drawn from a wide variety of styles and traditions around the world, and sing in languages from Armenian to Zulu.

Founded in 2002 as part of an initiative to help refugees and asylum-seekers integrate, the group currently has about fifty active members of all levels of musical experience and none, hailing from countries as diverse as Australia, Cameroon, Mexico, Singapore and Zimbabwe.

Voicebeat perform regularly at events around Glasgow and recorded their first CD in 2012. Visit their website at:  www.voicebeat.org

Ceòl ’s Craic, Monday 9 March, 6.00-7.00pm and Catch Up anytime.Celtic Music Radio 95 FM, 54 Admiral Street, Kinning Park, Glasgow G41 1HU
| Telephone: 0141 237 9205 | Text: 0777 507 9595 | Email: info@celticmusicradio.net |
Celtic Music Radio is a Charity registered in Scotland, number SC041172

Click to visit Celtic Connections

PPL UK PRS for Music   Community Media Association Ofcom