<!-- -->

Ceòl ’s Craic: two special guests from Wales

Bidh Ceòl ’s Craic a’ cur fàilte air dithis às a’ Chuimrigh gu ‘Ceòl ’s Craic @ Celtic Music Radio 95FM’ www.celticmusicradio.net feasgar Diluain aig aig 6f. Bidh Casi Dylan agus an neach-ciùil Gwen Màiri a’ toirt dhunn blasad de cheòl is cultar na Cuimrigh mar chomharrachadh air Latha an Naomh Dhaibhidh air 1 Màrt.

Bidh pàranatan is clann-sgoilearan bho Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu eòlach air Gwen Màiri mar an neach-oideachaidh clàrsaich an sin ach nuair nach eil i a’ teagaisg tha i an-sàs ann an tòrr phroiseactan ciùil inntineach eile.

Thogadh i ann an Cill Rìbhinn agus bha i na h-oileanach aig Conservatoire Rioghail na h-Alba. Bho cheumnaich i tha i air a bhith air leth trang na neach-ciùil a’cluich ann an foireannan ciùil proifeiseanta, a’ sgrìobhadh leabhraichean air ceòl na clàrsaich agus a’ teagaisg. Chuir i seachad trì miosan aig Ionad Clàrsaich Tamnak Prathom ann am Bangkok marchlàrsair air mhuinntearas.

An-diugh tha i a’ cur seachad barrachd tide air ceòl dùthchas a tha togail air an dualchas Chuimreach aice. Tha am pròiseact ciùil airson dithis, ‘Tornish’, a’ toirt cothrom dhi a bhith a’ cluich còmhla ri neach-ciùil Cuimreach eile agus ann an 2013 chaidh Gwen fhèin a thaghadh airson pàirt a ghabhail ann an 10MewnBws (10 ann am Bus) pròiseact cùil ùr annasach a thug a-steach rannsachadh is sgrùdadh, clàr agus cuairt ciùil a thug iad gu Fèis Swn agus Fès Hay far an do chuir iad taic ri Cerys Mattews. Bidh i air ceann dà chursa ciùil Fèis Chlàrsaich Dhùn Eideann agus a’ cluich le Tornish air oidhche mu dheireadh na Fèise.

Ceols craic imageCeòl ’s Craic will be welcoming two special guests from Wales to ‘Ceòl ’s Craic @ Celtic Music Radio on 95FM across Glasgow and online at www.celticmusicradio.neton Monday evening at 6pm.

Casi Dylan and musician Gwen Màiri will be giving us a taste of Welsh music and culture to mark St David’s Day on Sunday 1 March writes Iseabail Murray.

Parents and children at Glasgow Gaelic School will know Gwen Màiri as the harp tutor there but her work as a musician involves her in a variety of interesting music projects. She was brought up in St. Andrew’s in Fife and studied at the Royal Conservatoire of Music in Glasgow.

Since graduating from there she has been kept busy performing in professional orchestras and chamber groups as well as teaching and writing. She spent three months as resident harpist and teacher at the Tamnak Prathom Harp Centre in Bangkok. In recent years, Gwen’s focus has shifted towards folk music and her mixed Scottish/Welsh heritage.

Her solo projects include a duo called Tornish with a South Wales, based flute and whistle player. In 2013 she was chosen to be part of the groundbreaking Welsh project, 10MewnBws (10 in a Bus).

After a period of intensive research the group came together to write, record and tour their album. The tour included performances at Sŵn Festival and a double-bill performance with Cerys Matthews at Hay Festival.

Coming up, Gwen will be leading two courses at the Edinburgh International Harp Festival and will be performing with Tornish on the last night there.

Ceòl ’s Craic, Monday 2 March 2015 at 6.00pm and Catch Up anytime.Celtic Music Radio 95 FM, 54 Admiral Street, Kinning Park, Glasgow G41 1HU
| Telephone: 0141 237 9205 | Text: 0777 507 9595 | Email: info@celticmusicradio.net |
Celtic Music Radio is a Charity registered in Scotland, number SC041172

Click to visit Celtic Connections

PPL UK PRS for Music   Community Media Association Ofcom