<!-- -->

Tommy Beavitt music session featured on Ceòl ‘s Craic – Monday 20 June 6-7pm

Cluinnidh sinn bho sgoilear bho Sgoil Mhic Neacail, Corin Mhoireach, air prògram Ceòl ‘s Craic @ Celtic Music Radio na seachdain sa. Ann an còmhradh rithe gheibh sinn beachd air na diofar chuspairean a tha air aire dheugaire òg a tha a’ fuireach ann an Leòdhas agus i a’ coimhead air adhart ri laithean-saora as dèidh a bhith trang le deuchainnean sgoile na ceathramh bliadhna. Tha Corin air taghadh na trì pìosan ciùil as fheàrr leatha an-dràsta agus cluinnidh sinn iad sin air a’ phrògram. Cuideachd bidh ceòl agus còmhradh againn  bho Adhamh O’ Broin bhon Ghealbhan a bhios a’ bruidhinn ris an neach-ciùil  Tommy Beavitt a chluich an sin bho chionn ghoirid.

Tuilleadh fiosrachaidh ri fhaighinn air Facebook Ceòl ‘s Craic.

Ceòl ‘s Craic Diluain 20 Ògmhios eadar 6 is 7f. agus uair sam bith air Catch-Up.

 

CsC copy

We’ll hear from a pupil from the Nicolson Institute, Corin Murray, on Ceòl ‘s Craic @ Celtic Music Radio this week. In conversation with here we’ll hear about the different topics that occupy the mind of a young teenager living in Lewis who is now looking forward to the summer holidays after completing 4th year exams. Corin has chosen her current top three favourite tracks and we’ll hear these on this week’s programme. We’ll also hear an interview which took place at An Gealbhan when Adhamh O’ Broin spoke to Tommy Beavitt who performed there recently.

More information on the Ceòl ‘s Craic Facebook .

Ceòl ‘s Craic, Monday 20 June  6.00-7.00pm and Catch Up anytime.

 Celtic Music Radio 95 FM, 54 Admiral Street, Kinning Park, Glasgow G41 1HU
| Telephone: 0141 237 9205 | Text: 0777 507 9595 | Email: info@celticmusicradio.net |
Celtic Music Radio is a Charity registered in Scotland, number SC041172

Click to visit Celtic Connections

PPL UK PRS for Music   Community Media Association Ofcom